HOME
IK ZOEK WERK
VOORWAARDEN
IK ZOEK PERSONEEL
VACATURES
OVER HELDER
CONTACT

Voorwaarden van inschrijving en uitzending.

Deze voorwaarden evenals de CAO voor Uitzendkrachten zijn van toepassing op de relatie tussen de (aspirant-)uitzendkracht en HELDER Uitzendbureau (hierna te noemen: HELDER Uitzendbureau) en op alle eventuele uitzendovereenkomsten die tussen de (aspirant-)uitzendkracht en HELDER Uitzendbureau ontstaan.

De (aspirant-)uitzendkracht verklaart hierbij dat de door hem/haar bij inschrijving aan HELDER Uitzendbureau verstrekte gegevens en documenten correct en volledig zijn, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar identiteit, verblijfstitel, adres, arbeidsverleden, opleiding(en) en wensen. De(aspirant-) uitzendkracht dient HELDER Uitzendbureau steeds tijdig schriftelijk te informeren over wijzigingen en/of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte gegevens, daaronder begrepen de intrekking van een verblijfstitel of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan.

De inschrijving verplicht de (aspirant-)uitzendkracht niet om een aanbod tot uitzendwerk te aanvaarden. De inschrijving verplicht HELDER Uitzendbureau niet om uitzendwerk aan de (aspirant-)uitzendkracht aan te bieden.

Telkens zodra de (aspirant-)uitzendkracht het tussen de (aspirant-)uitzendkracht en HELDER Uitzendbureau overeengekomen uitzendwerk daadwerkelijk aanvangt, ontstaat een uitzendovereenkomst. Het uitzendwerk wordt verricht onder leiding en toezicht van de betreffende
opdrachtgever van HELDER Uitzendbureau of van een eventueel door die opdrachtgever aan te wijzen derde.

HELDER Uitzendbureau zal bij iedere uitzendovereenkomst aan de (aspirant-)uitzendkracht bevestigen wat er over de volgende onderwerpen is afgesproken:

  • Naam, adres, vestigingsplaats, en telefoonnummer van de opdrachtgever;
  • Contactpersoon bij de opdrachtgever;
  • Project;
  • Functie;
  • Datum aanvang uitzendwerk;
  • Bruto loon.

Indien de (aspirant-)uitzendkracht meent dat de bevestiging geen correcte of volledige weergave bevat van de gemaakte afspraken, dient hij/zij dat onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging schriftelijk aan HELDER Uitzendbureau kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid en volledigheid van de inhoud van de bevestiging vaststaat.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, eindigt iedere uitzendovereenkomst tussen de (aspirant-)uitzendkracht en HELDER Uitzendbureau van rechtswege doordat de uitzending van de (aspirant-)uitzendkracht naar de opdrachtgever van HELDER Uitzendbureau op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Bij ziekte van de (aspirant-)uitzendkracht wordt, de opdracht geacht met onmiddellijke ingang te zijn geëindigd op verzoek van de opdrachtgever. Daarnaast kan een moment worden overeengekomen waarop de uitzendovereenkomst uiterlijk eindigt.

HELDER Uitzendbureau is uitsluitend loon aan de (aspirant-)uitzendkracht verschuldigd over de gewerkte uren.

Het loon wordt uitbetaald na afloop van iedere week waarin door de (aspirant-)uitzendkracht is gewerkt. De (aspirant-)uitzendkracht dient daarvoor wekelijks tijdig – dat wil zeggen: na afloop van de gewerkte
week, vóór maandag 10.00 uur – een werkbriefje bij HELDER Uitzendbureau in te leveren.

De (aspirant-)uitzendkracht zal geheimhouding bewaren betreffende de informatie die hij/zij in het kader van de relatie met HELDER Uitzendbureau verkrijgt over vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige gegevens betreffende HELDER Uitzendbureau en/of de opdrachtgever(s) van HELDER Uitzendbureau en/of door die opdrachtgever(s) bij de relatie te betrekken derde(n). Het is de (aspirant-)uitzendkracht gedurende de relatie met HELDER Uitzendbureau en daarna verboden om deze gegevens op welke wijze aan ook aan derden bekend te maken of hiervan zelf – direct of indirect – gebruik te maken.

Indien de (aspirant-)uitzendkracht rechtstreeks of via derden – zoals via een uitzendbureau – een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de opdrachtgever van HELDER Uitzendbureau, dient hij/zij HELDER Uitzendbureau daar onmiddelijk vooraf over te informeren.

De door de (aspirant-)uitzendkracht verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De (aspirant-)uitzendkracht verklaart hierbij akkoord te gaan met de verwerking en uitwisseling binnen HELDER Uitzendbureau van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de (aspirant-)uitzendkracht en HELDER Uitzendbureau.

De (aspirant-)uitzendkracht verleent tevens toestemming om gegevens omtrent zijn/haar aanmerking als arbeidsgehandicapte in het kader van de wet REA te verwerken.

De (aspirant-)uitzendkracht machtigt de uitvoerder(s) van de aangegane aanvullende ziektewetverzekering en het UWV om gebruik te maken van de administratieve gegevens, verband houdende met eventuele ziekteperiode(n) van werknemer, die bij het UWV als uitvoeringsinstelling
bekend zijn, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de aanvullende ziektewetverzekering.

Het betreft hier uitsluitend administratieve gegevens die nodig zijn voor de bepaling van het recht, de hoogte en de duur van de aanvullende uitkering over eventuele (ziekteperiode(n) van (aspirant-)uitzendkracht en voor de bepaling van de verzekeringspremie.

De (aspirant-)uitzendkracht machtigt de bovengenoemde uitvoerder(s) om HELDER Uitzendbureau te informeren over de datum van herstel bij ziekte.

De (aspirant-)uitzendkracht verklaart om, in geval te veel of ten onrechte is uitbetaald krachtens de aanvullende ziektewetverzekering, het te veel of ten onrechte betaalde onmiddellijk op de eerste aanmaning terug te betalen.

De (aspirant-)uitzendkracht verklaart ten slotte bekend te zijn met de bevoegdheid van de uitvoerder(s) van de aanvullende ziektewetverzekering en het UWV om eventueel het te veel of ten onrechte betaalde te verrekenen met nog uit te betalen uitkeringen krachtens de aanvullende ziektewetverzekering.

 

HELDER UITZENDBUREAU | info@helderuitzendbureau.nl